DÔKAZ O TOM, ŽE HOMEOPATIA MÁ PRIAZNIVÝ ÚČINOK, PREVYŠUJÚCI EFEKT PLACEBA

Analýza vysoko kvalitných klinických štúdií naznačuje, že účinok individualizovanej homeopatickej liečby je väčší ako placebo efekt.

Východiskový bod:

Vedci vyhodnotili klinické štúdie (randomizované a placebom kontrolované klinické štúdie), vykonané rôznymi vedeckými skupinami po celom svete, týkajúce sa homeopatie. Spoločným bodom týchto štúdií bolo porovnanie účinnosti individualizovanej homeopatickej liečby s účinnosťou liečby placebom v rôznych lekárskych oboroch (napríklad: v neurológii, v dermatológii, vo virológii…).

rodeleni do dvoch skupin pre pokusy

Analýza:

Etapa č. 1

Po fáze výberu sa posudzovanie zameralo na 22 klinických skúšok zodpovedajúcich prísnym kvalitatívnym kritériám.

Etapa č. 2

Vedci vykonali štatistickú analýzu obsahujúcu všetky dáta z týchto 22 klinických skúšok: takýto postup sa volá metaanalýza.

grafika metaanalyza klinickych studii

Výsledok:

Táto metaanalýza, ktorá je jednou z najkompletnejších a najnovších metaanalýz na danú tému, spočívajúca vo vyhodnotení najkvalitnejších randomizovaných a placebom kontrolovaných štúdií, ukázala, že homeopatické lieky predpisované v rámci individualizovanej liečby majú priaznivý účinok na zdravie s pravdepodobnosťou 1,5 až 2krát vyššou ako v prípade placeba1.

  1. Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA, a kol. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2014;3:142.
  2. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_ preuve_gradation.pdf
  3. Mathie RT, Ramparsad N, Legg LA, a kol. Randomised, double-blind, placebo-controlled trials of non-individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2017;6(1):63.
  4. Mathie RT, Ulbrich-Zurni S, Viksveen P, a kol. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised, Other-than-Placebo Controlled, Trials of Individualised Homeopathic Treatment. Homeopathy. 2018;107(4):229-243.
  5. Mathie RT, Fok YYY, Viksveen P, To AKL, Davidson JRT. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised, Other-than-Placebo Controlled, Trials of Non-Individualised Homeopathic Treatment. Homeopathy. 2019;108(2):88-101.
Prezentované dáta nie je možné v žiadnom prípade extrapolovať na akúkoľvek vlastnosť alebo klinické použitie u ľudského jedinca. To by vyžadovalo doplňujúce štúdie.