Inovatívna štúdia potvrdila význam homeopatie používanej ako doplnková a podporná liečba pri rakovine prsníka.

Inovatívna štúdia potvrdila význam homeopatie používanej ako doplnková a podporná liečba pri rakovine prsníka.
Ružova stužka onkologia

V súčasnosti takmer 9 z 10 žien[i] úspešne prekoná rakovinu prsníka. Túto skutočnosť nám pripomenul 29. ročník kampane proti rakovine prsníka s názvom „Ružový október“. Je to číslo, ktoré však, žiaľ, nedokáže ukryť bolesť spojenú s rakovinou a vedľajšími účinkami liečby.

#INOVATÍVNA

ŠTÚDIA VYCHÁDZAJÚCA Z ÚDAJOV Z NÁRODNÉHO SYSTÉMU ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ

Observačná retrospektívna štúdia z reálnej klinickej praxe uverejnená v roku 2022 v časopise Clinical Breast Cancer, ktorý sa špecializuje na rakovinu prsníka, objasňuje prínos homeopatickej liečby v podpornej onkologickej starostlivosti po operačnom zákroku.

  • Táto štúdia, ktorú publikovala spoločnosť Laboratoires Boiron, je inovatívna: je to vôbec prvá štúdia vychádzajúca z údajov zverejnených v Národnom systéme zdravotníckych informácií  (SNDS – Système National des Données de Santé), čo je francúzska platforma zhromažďujúca informácie o zdraví a zdravotnom poistení. Môžeme preto povedať, že táto štúdia predstavuje akési ponorenie do „veľkých dát“ francúzskeho zdravotníckeho systému!

Keď to zhrnieme: celkovo bolo počas 5 rokov sledovaných 98 000 pacientok s nemetastatickým karcinómom prsníka, ktoré absolvovali chirurgickú liečbu.

Výskumný tím: výskumníci, epidemiológovia a odborníci na bioštatistiku vrátane onkológov pôsobiacich v AP-HP (parížske nemocnice a ústavy verejnej pomoci).

#ZISTENIA

LEPŠIA KVALITA ŽIVOTA PACIENTOK A NIŽŠIA SPOTREBA PODPORNÝCH LIEKOV


V období 7 až 12 mesiacov pred operáciou homeopatiká užívalo 11 % pacientok. Po diagnostikovaní rakoviny sa toto číslo zvýšilo – homeopatiká užívalo až 26 % pacientok.

Etude de cohorte rétrospectiveRetrospektívna skupinová štúdia
Base de données nationale française sur les soins de santéFrancúzska národná databáza informácií o zdravotnej starostlivosti
Patientes ayant subi une mastectomie pour un cancer du sein nouvellement diagnostiqué de 2012 à 2013
(âge moyen : 61±13 ans)
n = 98 009
Pacientky v rokoch 2012 a 2013 podstúpili mastektómiu z dôvodu novodiagnostikovanej rakoviny prsníka
(priemerný vek: 61 ±13 rokov)
n = 98 009
Utilisation de l’homéopathieUžívali homeopatickú liečbu
Pas d´utilisation d’homéopathieNeužívali homeopatickú liečbu
Critère d´évaluation :
qualité de vie (principalement la prise en charge des effets secondaires)
Hodnotiace kritériá:
kvalita života (predovšetkým zmiernenie vedľajších účinkov)
Medioni et al. 2021Medioni et al. 2021

Šesť mesiacov po operácii došlo v rámci podpornej liečby k významnému celkovému poklesu (p < 0,01) konvenčných liekov u pacientok, ktoré absolvovali aspoň tri cykly homeopatickej liečby, v porovnaní so skupinou, ktorá homeopatickú liečbu nedostávala.

  • -21 % imunostimulantov,
  • -18 % kortikoidov,
  • -10 % antiemetík,
  • -10 % antidiaroík.

V neposlednom rade môžeme konštatovať, že pacientky užívajúce homeopatiká trpia v menšej miere kardiovaskulárnymi komorbiditami a cukrovkou.

#VÝSLEDKY

PRÍNOS HOMEOPATIE – PLUS PRE KVALITU ŽIVOTA

Homeopatia má naozaj nepriamy prínos ovplyvňujúci kvalitu života tým, že znižuje spotrebu liekov predpisovaných na tlmenie vedľajších účinkov protinádorovej liečby.

Ako súčasť globálneho medicínskeho prístupu, tzn. v spojení a v súlade s konvenčnou medicínou a doplnkovou liečbou, homeopatia nelieči priamo rakovinu, predstavuje však významný prínos pre zdravie pacientov. Pomáha tak onkologickým pacientom lepšie sa vyrovnať s ochorením a jeho vedľajšími účinkami a z dlhodobého hľadiska sa najmä podieľa na dôslednom dodržiavaní liečby.

Táto štúdia je súčasťou dôkazovej základne, ktorá potvrdzuje prínos homeopatie v rámci podpornej liečby. Prináša nový pohľad na vec a inovatívny dizajn štúdie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Rovnako ako iné druhy podpornej liečby, aj homeopatickú liečbu by mali predpisovať iba vyškolení zdravotnícki pracovníci a v žiadnom prípade by nemala nahrádzať konvenčnú liečbu rakoviny.


[i] Čistá miera prežitia štandardizovaná podľa veku – po 5 rokoch: 87 %, po 10 rokoch: 76 %. Podľa údajov francúzskeho Národného onkologického ústavu (Institut national du Cancer)

[1] J. Medioni, D. Scimeca, Y. Lopez Marquez, E. Leray, M. Dalichampt, N. Hoertel, M. Bennani, P. Trempat, N. Boujedaini,

Benefits of homeopathic complementary treatment in patients with breast cancer: A retrospective cohort study based on the French nationwide healthcare database,

Clinical Breast Cancer, 2022. [1] Čistá miera prežitia štandardizovaná podľa veku – po 5 rokoch: 87 %, po 10 rokoch: 76 %. Podľa údajov francúzskeho Národného onkologického ústavu (Institut national du Cancer)

​“Medzinárodná škola homeopatie CEDH sa už viac ako 50 rokov intenzívne venuje vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov na celom svete. Na kongrese v Ríme sa zišlo približne...
Zvýšenie prežívania o takmer 87 % zaznamenali vedci u skupiny myší, ktorých imunitná odpoveď bola upravená homeopatickým roztokom Lycopodium Clavatum 13 CH v porovnaní s...
Počas tehotenstva sa budúce matky stretávajú s určitým počtom nepríjemností (bolesti chrbta, nevoľnosť, poruchy spánku alebo dokonca pocit ťažkých nôh). Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice Thiers, podobne...