Zásady ochrany osobných údajov

 1. Predmet

Pre spoločnosť  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitou témou.

Tieto zásady majú preto za cieľ informovať vás o podmienkach zhromažďovania, spracovania a používania vašich osobných údajov (ďalej len „údaje“) ako aj o vašich právach vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 nazývaného tiež Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

 1. Kedy získavame vaše údaje?

Vaše údaje získavame pri používaní webovej stránky www.vedecke-dokazy.homeopatiaslekarom.sk

 

 1. Kto je ich prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom vašich údajov je spoločnosť SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ, na ktorú sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov:

Poštová adresa: Súťažná 15, 821 08 Bratislava, tibus@pobox.sk

 

 1. Aké kategórie údajov o vás získavame?

Rôzne kategórie získavaných osobných údajov sú najmä:

(i) identifikačné údaje na webe: história prezerania, IP adresa, identifikačné údaje mobilných zariadení, údaje o zemepisnej polohe na webe.

 

 1. Za akým účelom sa získavajú tieto údaje?

Toto zhromažďovanie údajov má za cieľ:

(i) správu a sledovanie relácie klienta, používateľa a potenciálneho zákazníka ako aj propagáciu obsahu
(ii) meranie kvality a spokojnosti;
(iii) správu a vylepšovanie prístupu a fungovania služby;
(iv) meranie údajov o navštevovaní webovej stránky;
(v) šírenie a meranie efektívnosti našej reklamy na internete.

 

 1. Na akom právnom základe sa získavajú vaše údaje?

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ, je oprávnená vykonávať toto spracúvanie na základe nasledujúcich právnych podkladov:

 • vášho predchádzajúceho súhlasu;
 • plnenia zmluvy;
 • legitímneho záujmu spoločnosti SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ,

 

 1. Kto sú príjemcovia týchto údajov?

Vaše údaje spracúvajú splnomocnení pracovníci spoločnosti SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ, ktorí sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Určité údaje je možné oznamovať týmto tretím oprávneným stranám:
• Správcovi webovej stránky;
• Webovému hostiteľovi internetovej stránky;
• Poskytovateľom služieb, ktorí prispievajú k dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov;
• Každému správnemu alebo súdnemu orgánu, keď si to vyžadujú platné právne predpisy;

Vo všetkých prípadoch spoločnosť SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ zabezpečí, aby sa tieto tretie strany zaviazali dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, aby spracúvali údaje výlučne na vyššie uvedené účely a zaviedli vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu integrity a dôvernosti vašich údajov.

 

 1. Prenášajú sa osobné údaje mimo Európskej únie (EÚ)?

Údaje sa môžu prenášať mimo EÚ. Za tohto predpokladu, spoločnosť SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ urobí všetko pre to, aby tento medzinárodný prenos disponoval všetkými primeranými bezpečnostnými zárukami v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

 

 1. Ako dlho sa uchovávajú tieto údaje?

Spoločnosť SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ uchováva údaje po dobu úmernú účelu, na ktorý sa získavajú. Z tohto titulu sa údaje obsiahnuté v súboroch cookie uchovávajú 13 mesiacov.

 

 1. Aké sú vaše práva?

V súlade s platnými právnymi predpismi máte tieto práva:

Právo prístupu – Môžete získať informácie týkajúce sa spracúvania vašich údajov ako aj kópiu údajov.
Právo na opravu Môžete nás požiadať, aby sme upravili všetky alebo časť vašich údajov, ktoré by boli nepresné alebo neaktuálne.
Právo na prenosnosť – Môžete požiadať, aby vaše Údaje boli vyexportované tretej strane v použiteľnom formáte.
Právo na vymazanie – Môžete požiadať, aby vaše údaje boli zmazané v rozsahu, ktorý je povolený právnou úpravou.
Právo na obmedzenie spracúvania – Môžete požiadať, aby vaše údaje boli spracúvané obmedzeným spôsobom v určitých prípadoch predpokladaných právnym predpisom.
Právo namietať – Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov z legitímnych dôvodov, ako aj právo namietať, aby sa vaše Údaje používali na komerčné účely.

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv kontaktujte:

Zodpovednú osobu v našej spoločnosti – Kontaktné údaje sú uvedené v odseku 3 „Zodpovedná osoba“.

Pred vybavením vašej žiadosti si overíme vašu totožnosť a/alebo vás požiadame o poskytnutie doplňujúcich informácií.

Vnútroštátny dozorný orgán poverený ochranou údajov – Máte tiež možnosť podať sťažnosť kompetentnému orgánu.

 

 1. Cookie a ostatné mechanizmy vystopovania

Pri prehliadaní našej stránky sa do vášho prehliadača môžu nainštalovať súbory cookie. Keď sa chcete dozvedieť viac alebo meniť parametre týchto súborov cookie, prejdite do časti « Zásady správy súborov cookie».

 1. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ. zaviedla technické a organizačné opatrenia prispôsobené stupňu citlivosti údajov, aby zabezpečila integritu a dôvernosť osobných údajov a ochránila ich pred škodlivým vniknutím, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím tretím osobám.